dot dot
bulletข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย
dot
dot
bulletการบัญชี
bulletคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
dot
bulletเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
bulletช่างไฟฟ้ากำลัง
bulletช่างอิเล็กทรอนิกส์
bulletช่างยนต์
bulletนวัตกรรมโครงงาน
dot
dot
bulletปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์
bulletอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletรอบรั้วพุทธรักษา
bulletบุคลากร
dot

dot
bulletภาพกิจกรรมปี 2558
bulletกิจกรรมแผนกการบัญชี
bulletกิจกรรมแผนกคอมพิวเตอร์
bulletกิจกรรมแผนกไฟฟ้ากำลัง
bulletกิจกรรมแผนกอิเล็กทรอนิกส์
bulletกิจกรรมแผนกช่างยนต์
bulletกิจกรรมวิทยาลัย
bulletกิจกรรมพุทธรักษา1
bulletกิจกรรมพุทธรักษา2
bulletกิจกรรมพุทธรักษา3
bulletกิจกรรมพุทธรักษา4
bulletกิจกรรมพุทธรักษา5
bulletกิจกรรมพุทธรักษา6
dot
dot
bulletแผนงานวิชาการ
bulletฝ่ายงานทะเบียน
bulletฝ่ายงบประมาณ
bulletฝ่ายบุคลากร
bulletแผนงานธุรการ-การเงิน
bulletฝ่ายแนะแนว
bulletแผนงานประกันคุณภาพ
bulletฝ่ายปกครอง
bulletแผนงานกิจการนักเรียน นักศึกษา
dot
dot
bulletระบบคณะกรรมการนักศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
bulletเบอร์โทรอาจารย์
bulletผลงานนักศึกษา
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletงานประกันคุณภาพวิทยาลัย


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................

การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
กรมจัดหางาน


dot


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา อุทยานแห่งการเรียนรู้สายปฏิบัติการ  สกลนคร

        

 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ได้รับอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 โดยมีนายธนรัตน์  ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้รับอนุญาตและผู้จัดการ นายจีระวัฒน์  ตุลาพัฒน์ เป็นครูใหญ่ มีผู้ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพื่อเปิดดำเนินการศึกษาครั้งแรกโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาการบัญชีกลุ่มวิชาการขาย มีนักเรียนการบัญชี 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้งบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้
1. อาคารอำนวยการ 1 หลัง
2.โรงฝึกงานสำหรับช่างอุตสาหกรรม 6 หลัง
มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 372 คน
ในปัจจุบัน ( 2558 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 สาขาวิชาคือ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.สาขาวิชาช่างยนต์
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 6 สาขาคือ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.สาขาวิชาช่างยนต์
6.สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 สถานที่ตั้งและอาณาเขต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ที่ 3 กิโลเมตรที่ 16 ถนนสกล-นาแก ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย์ 47000  โทร. 04-27662-263
ทิศเหนือ จดตำบลดงชน อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ จดตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก จดตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก จดตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 10หมู่บ้าน คือ บ้านท่าเยี่ยมบ้านโนนหอม บ้านไผ่ล้อม บ้านห้วยปลาใย บ้านโพนนาไก่ บ้านดงต้อง บ้านแคมพุง
บ้านหนองจี่เต่า บ้านคำผักแพว บ้านโพนยางคำ มีอาชีพทำการเกษตรโดยเฉพาะอาชีพการทำนาเป็นหลักลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนเป็นป่าโปร่งสลับพื้นที่ราบ

สภาพสังคมแวดล้อมของโรงเรียนในตำบลโนนหอมมีดังนี้
- การศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 โรง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 โรง
โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 1 โรง
( โรงเรียนโปลีเทคนิคพุทธรักษา )
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
-ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
-การคมนาคมสะดวก
-มีสถานที่ทำการไปรษณีย์ตู้โทรศัพท์
-มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
-มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ประชาชนในเขตตำบล มีการรวมกลุ่มกันหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มเย็บเสื้อผ้า กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มดนตรีและศิลปะพื้นเมืองโดยเฉพาะประชาชนเป็นกลุ่มชนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

คติพจน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
สติ มโต สุเว มทฺทํ
ผู้มีสติย่อมเจริญขึ้นทุกวัน

ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
มีอาชีพ มีอนาคตมีคุณธรรม 

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

  มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า ช่างยนต์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลื่อมใสและยึดมั่นในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาและประเพณีอันดีงามตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆแก่ผู้เรียน รู้จักรักษาความสะอาดอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการด้านธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพบุคลากรในแต่ละชุมชนมีความสัมพันธ์และมีเจตคติที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีทักษะทาง คอมพิวเตอร์บัญชี ไฟฟ้าช่างยนต์ และนำไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญู มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาทดี มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และมีบุคลิกภาพดี
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและชำนาญในการปฏิบัติงานตลอดทั้งจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆแก่ผู้เรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนผู้เรียนรู้จักรักษาความสะอาดอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เร่งรัดให้โรงเรียนดำเนินงานด้านธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับของทางราชการอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์และมีเจตคติที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 เป้าหมายวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะทางคอมพิวเตอร์บัญชี ไฟฟ้า ช่างยนต์ และนำไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ผู้เรียนมีความประพฤติดีมีสัมมาคารวะ กตัญญู มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบมีบุคลิกภาพดีเลื่อมใสและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียนการสอนที่ดีและผู้เรียนรู้จักรักษาความสะอาดและอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีความร่มรื่นและมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีและผู้เรียนรู้จักรักษาความสะอาดและอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนดำเนินงานด้านธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามระเบียบตามข้อบังคับของทางราชการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน มีเจตคติที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
"คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น"

 เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
"พัฒนาวิชาชีพให้ชำนาญ เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"


No article here !

No article here !

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
ที่อยู่ :  217 หมู่ที่ 3 ถนนสกล-นาแก :  ตำบลโนนหอม : อำเภอเมือง
จังหวัด สกลนคร      รหัสไปรษณีย์ 47000
เบอร์โทร :  042-766263, 042-766342      มือถือ :  ......................
อีเมล : Polybrs2010@gmail.com
เว็บไซต์ : www.polybrs.net